Algemene Voorwaarden

 • De betalingsvoorwaarden zijn contant na ontvangst factuur. Voor alle bedragen, niet betaald op de vervaldag, zal een intrest aangerekend worden van 8 % zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is en is een schadevergoeding van 10% verschuldigd met een minimum van € 100,00. Alle klachten over de facturen moeten binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur worden geuit, nadien zijn ze niet meer ontvankelijk.
 • Tenzij de klant binnen de 15 dagen na beëindiging van de werken schriftelijk een klacht heeft geuit, wordt hij geacht de werken te aanvaarden. Deze aanvaarding sluit voor de klant elk beroep wegens zichtbare gebreken uit.
  Indien er een formele (voorlopige) oplevering voorzien is, geldt deze oplevering als aanvaarding. In geval een dubbele oplevering voorzien is, gebeurt de definitieve oplevering één jaar na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn. De datum van de aanvaarding/voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
 • Op de uitgevoerde werken hebben we een 10-jarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken. Gedurende een periode van twee jaar na de aanvaarding is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de 10- jarige aansprakelijkheid. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.
  Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.
 • Bij de renovatie van een plat dak kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor waterstagnatie ten gevolge van oneffenheden in het draagvlak, of voor barsten en/of scheuren in het plafond.
 • Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer betaald heeft.
  Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.
  Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.
 • Onze aansprakelijkheid voor de geplaatste of gebruikte materialen en producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 • Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.
 • Alle door de klant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.
 • Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is de BVBA ’t Dakdekkertje, Lewastraat 5-3440 Zoutleeuw. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.
 • Bij eventuele gehele of gedeeltelijke annulatie van een bestelling zal er een schadeclaim van 15 % op het totaalbedrag worden aangerekend.
 • We beschikken over een eigen Veiligheidsadviseur die de veiligheid op de werf coördineert, echter wanneer er werken gelijktijdig worden uitgevoerd door derden, dient de veiligheidscoördinator door de bouwheer zelf worden aangesteld.
 • Onze prijzen zijn exclusief 6% BTW voor privégebouwen van meer dan 10 jaar oud en 21 % voor meer recente gebouwen.